Týdenní plán od 23. 11. do 27. 11. 2015

Český jazyk

 • Opakování a procvičování samohlásek krátkých a dlouhých
 • Dvojhlásky – ou, au
 • Diktát krátkých vět

Čtení

 • Čtení z čítanek – výrazné čtení s důrazem na délky
 • Porozumění čteného, tiché čtení
 • Čtení vlastní vybrané knihy (začínáme 2. kolo prezentací knih)

Psaní

 • Opis, přepis, diktát slov a krátkých vět
 • Procvičování zápisu čísel

Matematika

 • Počítání do 100 (jednotka x desítka, + a – po desítkách)
 • Porovnávání čísel, zápis dvojciferných čísel
 • Manipulace s papírovými penězy
 • G – modelování úsečky s body (špejle, modelína, štítky s písmeny)

Prvouka

 • Shrnutí učiva – Rodina

Pracovní vyučování

 • Plastické vánoční přání

Výtvarná výchova

 • Kombinovaná technika – vánoční stromeček

Hudební výchova

 • Písnička – Statistika, Dva mrazíci
 • Hudební hádanky
 • Délka not

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve škole se opět vyskytla pedikulóza – kontrolujte dětem vlasy
 2. Středa –  25. 11. kurz plavání
 3. Pátek  –  27. 11. rozsvěcování vánočního stromu v 15 : 30 hod. (náměstí)
 4. Neděle – 29. 11. loutková pohádka – Kašpárek a ježibaba ( Krnov)

Irena Santariusová, třídní učitelka

Okazy na procvičování učiva

Matematika Český jazyk Prvouka
Matematické luštěnky Dvojhlásky ou, au Opakuj si
Pětiminutovky Co už umíme Přichází zima
Úsečka Dopň správně  

Text

Back To Top