Týdenní plán od 16. 11. do 20. 11. 2015

Český jazyk

 • Samohlásky krátké, dlouhé (opakování a procvičování)
 • Sloh – oslovení, pozorné naslouchání druhého, žádost

Čtení

 • Malý čtenář – příběhy o dětech
 • Výtvarný doprovod k přečtenému textu

Psaní

 • Opis, přepis s doplňováním samohlásek
 • Diktát slov na krátké a dlouhé samohlásky

Matematika

 • Počítání po desítkách od 0 do 100
 • Sčítání a odčítání celých desítek do 100
 • Procvičování učiva na programech v PC učebně
 • Geometrie – vyvození úsečky

Prvouka

 • Učivo – rodina, domov, místo, kde žijeme
 • Zásady společenského chování

Pracovní vyučování

 • Práce se stavebnicí (montáž a demontáž)

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se.

Hudební výchova

 • Nota, notová osnova, refrén v písni
 • Písnička lidová, písnička z pohádky, písnička populární

Tělesná výchova

 • Překonávání švédské bedny
 • Zdolávání překážkové dráhy

Doplňující informace pro rodiče

 1. Pondělí – 16. 11. je dětem uděleno ředitelské volno
 2. Úterý      17. 11. je státní svátek
 3. Čtvrtek   19. 11. se konají informativní třídní schůzky od 15:30 do 17:30
 4. Pátek      20. 11. si děti donesou do Pv svou oblíbenou stavebnici

Irena Santariusová, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva:

MATEMATIKA Český jazyk Prvouka
Písemné +, – desítek Opakuj doplňování u,ú,ů Opakování – rodina
Vylušti doplňovačku Procvičuj s Kulihráškem Opakování – domov
Úsečka Kam jde Honza? Tři citrónky

Text

Back To Top