Týdenní plán od 22.3. do 26.3.

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po s
 • Slova protikladná
 • Určování sloves a podstatných jmen
 • Sloh – zápis o týdnu řemesel
 • Čtení – tiché čtení s porozuměním
 • Psaní – písanka str. 13-14

Anglický jazyk

 • Ovoce – slovní zásoba
 • Jednotné a množné číslo
 • Popis výroby ovocného salátu

Matematika

 • Dělení se zbytkem 8, 9
 • Slovní úlohy na dělení se zbytkem
 • Jednotky délky, času, hmotnosti
 • Geo – přenášení a porovnávání úseček

Prvouka

 • Houby
 • Opakování o rostlinách
 • Úkoly v pracov. sešitě

Pracovní činnosti

 • Papírové ozdoby – velikonoční tradice

Výtvarná výchova

 • Motýl – zapouštění barev

Hudební výchova

 • P. Šly panenky silnicí, Koulelo se koulelo
 • Poslech polské hudby F. Chopina – polonéza

Tělesná výchova

 • Nízký a vysoký start
 • Cvičení rychlosti a obratnosti – lavičky
 • Posilování břišních svalů – žebřiny
 • Míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Do konce března procvičujeme dělení se zbytkem, v češtině se procvičují všechna dosud probíraná vyjmenovaná slova. Je třeba se také podívat do prvouky, co právě pobíráme – do konce týdne budeme psát celkové opakování o rostlinách.

                    Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top