Týdenní plán od 22. 3. do 26. 3. 2021

Český jazyk

 • Shrnutí podstatných jmen
 • Mluvnické kategorie podst. jm. + odkaz
 • Procvičování pravopisu – koncovky podst. jm. + odkaz
 • str. 111-113, PS str. 51

Český jazyk – sloh

 • Četba ukázek nahlas i potichu
 • LV – referáty

Anglický jazyk

 • I do my homework
 • Easter

Matematika

 • Převody jednotek + odkazy
 • Slovní úlohy + odkazy
 • Písemné násobení, písemné dělení
 • Geo – obvod trojúhelníku, obdélníku – str. 46, 51

Vlastivěda

 • Panovníci z rodu Přemyslovců + odkazy
 • str. 28-32, PS str. 12-16

Přírodověda

 • Ekosystém park + odkazy
 • 52-55

Informatika

 • Multimediální využití počítače

Pracovní činnosti

 • Velikonoční zvyky a tradice

Výtvarná výchova

 • Řešení plošné kompozice s uplatněním kontrastu, tvaru

Hudební výchova

 • Opakování not
 • Píseň – Jaro dělá pokusy + odkaz

Tělesná výchova

 • Pobyt venku, vycházky

Doplňující informace pro rodiče

Stále platí vypracovávání a odesílání úkolů v termínu, účast na online hodinách, procvičování odkazů na plánu. Snažte se, prosím, ještě nepolevovat.

Odkazy k procvičování učiva

Matematika Český jazyk Vlastivěda Přírodověda Jiné
Převáděj Doplň správně Opakuj Video – ekosystémy Hv – Jaro dělá pokusy
Slovní úlohy Koncovky podst. jm. Přiřaď správně Ekosystém park Únikovka ČJ + M
Slovní úlohy 2 Kvíz České království Park – rostliny
Kvíz – soutěž Urči správně Přemysl Otakar I. Park – živočichové
G – Obvody Přemysl Otakar II.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top