Týdenní plán od 22. 2. do 26. 2. 2021

Český jazyk

 • Podstatná jména – vlastní jména měst a vesnic
 • Věta a souvětí
 • Opakování – podstatná jména – vlastní jména osob, zvířat

Čtení

 • Báseň, verš, rým
 • Společná četba

Psaní

 • Přepis, opis slov, krátkých vět
 • Diktát slov, vět

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku
 • Písemné sčítání a odčítání s přechodem přes desítku
 • Slovní úlohy
 • G: délka úsečky

Prvouka

 • Hodiny
 • Minulost – přítomnost – budoucnost

Pracovní vyučování

 • Výroba masky

Výtvarná výchova

 • Hra s linií – zhušťování a zřeďování čar

Hudební výchova

 • Instrumentální a pohybový doprovod
 • Noty, délka not

Tělesná výchova

 • Pobyt venku

Doplňující informace pro rodiče

 • Děti budou potřebovat na pondělí  papírové hodiny
 • Prosím o dohled nad domácími úkoly, nošení pomůcek do školy, kontrola pouzder

Kateřina Vergu, třídní učitelka

PROCVIČUJ UČIVO

Český jazyk Matematika Prvouka
Třídění podstatných jmen Početní trenažér +, – do 100 Hodiny
Tvrdé a měkké souhlásky  +, – do 100 – puzzle Kvíz – hodiny
Podstatná jména – krtek Písemné sčítání a odčítání
Podstatná jména vlastní 
Back To Top