Týdenní plán od 15. 2. do 19. 2. 2015

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie u podstatných jmen
 • Přídavná jména tvrdá a měkká

Český jazyk – sloh

 • Vyplňování tiskopisů

Anglický jazyk

 • Opakování učiva

Matematika

 • Desetinná čísla
 • Vlastnosti trojúhelníku

Vlastivěda

 • Orientace na mapě Evropy
 • Evropské státy a města

Přírodověda

 • Kvetoucí rostliny

Pracovní činnosti

 • Keramika

Výtvarná výchova

 • Základní tvary lineárního kresleného a plošného písma

Hudební výchova

 • Takt 4/4

Tělesná výchova

 • Sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

                           Grčková Ludmila, třídní učitelka

Vlastivěda

Český jazyk

Evropa – vodstvo Koncovky podst. jm.
Back To Top