Týdenní plán od 22. 11. do 26. 11. 2021

Český jazyk

 • Samohlásky krátké a dlouhé, souhlásky

Čtení

 • Hlasité i tiché čtení s porozuměním.

Psaní

 • Opis, přepis, diktát slov a krátkých vět.

Matematika

 • Čtení čísel do sta a jejich zápis.
 • Počítání po jednotkách a desítkách.
 • Sčítání a odčítání do 20 s přechodem.
 • G: křivá čára, rovná čára, lomená čára, geometrické tvary.

Prvouka

 • Práva a povinnosti členů rodiny.
 • Rodina a příbuzenské vztahy.

Pracovní vyučování

 • Práce s kartony – domeček

Výtvarná výchova

 • Dokončení práce – Víla Amálka

Hudební výchova

 • Noty
 • Notová osnova

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 • V pondělí se testujeme.
 • V úterý jedeme plavat ( v 7. 2o hod).

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka
Počet slabik Numerace do 100 Rodina
Dělení slov na konci řádku Stovková tabulka Rodina
Samohlásky Počítáme po desítkách Příbuzenské vztahy
Samohláska a, á Porovnávání čísel
Samohlásky
Back To Top