Týdenní plán od 22. 11. do 26. 11. 2021

Český jazyk

 • Samohlásky (krátké, dlouhé), souhlásky.
 • Dělení slov na konci řádků.

Čtení

 • Hlasité i tiché čtení s porozuměním.

Psaní

 • Opis, přepis, diktát slov a krátkých vět.

Matematika

 • Čtení čísel do sta a jejich zápis.
 • Počítání po jednotkách a desítkách.
 • Sčítání a odčítání do 20 s přechodem.
 • G: křivá čára, rovná čára, lomená čára, geometrické tvary.

Prvouka

 • Práva a povinnosti členů rodiny.
 • Rodina a příbuzenské vztahy.

Pracovní vyučování

 • Výrobky z odpadových materiálů.

Výtvarná výchova

 • Rytmické řešení ploch s využitím různých prvků při hře s linií, rovnoběžnost.

Hudební výchova

 • Hudební nástroje.
 • Výška, síla a barva hlasu.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí 22. 11.  se testujeme.
 2. V úterý 23. 11. jedeme plavat (učíme se první a poslední hodinu – JČ a M).
 3. Prosím o kontrolu pouzder (ořezané tužky, fixy).

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Jazyk český Matematika Prvouka
Samohlásky Uspořádání čísel do 100 Rodina
Samohláska A Stovková tabulka Rodina
Samohláska E Počítání po desítkách Příbuzenské vztahy
Synonyma Chybějící číslo v řadě
Slova citově zabarvená Porovnávání čísel
Mnohoznačná slova Sčítání do 20
Protiklady Odčítání do 20
Cvičení
Back To Top