Týdenní plán od 15. 11. do 19. 11. 2021

Český jazyk

 • Opakujeme význam slov ( podřazená, nadřazená, mnohoznačná, protikladná)
 • Slova citově zabarvená.
 • Dělení slov na konci řádku.
 • Slovo – slabika- hláska – písmeno.

Čtení

 • Výtvarný doprovod k přečtenému textu.

Psaní

 • Opis, přepis, diktát.
 • Písanka str. 24 – 27.

Matematika

 • Seznámení s číselnou řadou 0 až 100.
 • Počítání po jedné, po desítkách.

Prvouka

 • Moje rodina
 • PS str. 26-27.

Pracovní vyučování

 • Práce s odpadovým materiálem.

Výtvarná výchova

 • Rytmické řešení ploch.

Hudební výchova

 • Hudební nástroje – poslech.
 • Výška, síla a barva hlasu.

Tělesná výchova

 • Cvičení s overbally.

Doplňující informace:

 1. Prosím  kontrolujte dětem pouzdra.
 2. Ve středu 17. 11. je státní svátek.
 3. Ve čtvrtek 18. 11.  – konzultační třídní schůzky (rezervujte si čas na EduPage).
 4. V pátek dílna čtení (děti si donesou svoji knihu).

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Jazyk český Matematika Prvouka
Synonyma Stovková tabulka Rodina
Slova lichotná a hanlivá Pirátský poklad Rodina
Protiklady Porovnávání Druhy ovoce
Věty a slova Uspořádej čísla Druhy zeleniny
Druhy vět Sčítání do 20
Druhy vět Odčítání do 20
Slova lichotná a hanlivá
Synonyma
Back To Top