Týdenní plán od 22. 11. do 26. 11. 2021

Čtení

 • Procvičování čtení probraných písmen, slabik
 • Čtení a skládání slov, vět
 • Hláska a písmeno J
 • Slabikář str. 6-11

Psaní

 • Nácvik tvarů písmen i, í, u, ú, ů, e é
 • str. 3-7

Matematika

 • Procvičování a opakování +, – v oboru 0-5
 • Příklady ve sloupečcích
 • Rozklad čísel
 • Posloupnost tvarů a barev
 • Orientace v čase, určování celých hodin
 • str. 53-56

Prvouka

 • Rodina – opakování
 • Volný čas, zaměstnání rodičů
 • Zima
 • str. 24-25

Pracovní vyučování

 • Práce se stavebnicí  (děti si mohou přinést svou vlastní – cheva., seva, lego…)

Výtvarná výchova

 • Využití vlastností barev

Hudební výchova

 • Notová osnova
 • Nácvik písní na vystoupení

Tělesná výchova

 • Příprava organismu pro různé pohybové činnosti

Doplňující informace pro rodiče

V pátek 26. 11. budeme mít krátké vystoupení na vánočním jarmarku – bližší informace pošlu na Edupage.

Zkontrolujte, prosím, obalené učebnice a sešity, také pravidelně dětem kontrolujte pomůcky do vyučování a především ostrouhané tužky a pastelky.

Odkazy k procvičování učiva

Čtení Matematika Prvouka Hv
Poznej slabiku +, – do 5 Rodina Vánoční slon
Čti slabiku Rozklad čísel Členové rodiny Vánoční přání
Najdeš slovo? Sestřel náklad Zaměstnání dospělých Vánoční
Skládej věty Doplň znaménko Je to na hraní?
Písmenko J Trénuj
J s Michalem Diktáty

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top