Týdenní plán od 29. 11. do 3. 12. 2021

Čtení

 • Skládání slov a vět z probraných písmen
 • Čtení slov, vět
 • Hláska a písmeno Y
 • Obrázkové čtení
 • Diktát slov
 • str. 12-15

Psaní

 • Nácvik písmene l, m
 • Psaní slabik
 • Přepis písmen
 • str. 8-11

Matematika

 • Opakování a procvičování +, – v oboru 0-5
 • Slovní úlohy
 • Dopočítávání do daného čísla
 • Rozklad a sklad čísel
 • str. 57-60

Prvouka

 • Zima
 • Zimní měsíce, svátky
 • str. 25-26

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem – lepení

Výtvarná výchova

 • Využití vlastností barev

Hudební výchova

 • Správné dýchání a výslovnost

Tělesná výchova

 • Akrobacie

Doplňující informace pro rodiče

Kontrolujte, prosím, dětem pouzdra a pomůcky, procvičujte také odkazy na plánu.

Čtení Matematika Prvouka Hv
Přidej slabiku +, – do 5 Zima Vánoční slon
Najdeš slovo? Rozklad čísel Zimní radovánky Vánoční přání
Slabiky s Y Sestřel náklad Vánoční
Skládej věty Trénuj Advent Čertíci
Y s Michalem Diktáty Adventní kalendář Bu bu bu

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top