Týdenní plán od 22. 1. do 26. 1.

Český jazyk

 • Opakování tvrdých souhlásek
 • Měkké souhlásky
 • Aplikace psaní y/ý a i/í po tvrdých i měkkých souhláskách

Čtení

 • Plynulé čtení bez chyb
 • Čtení s pochopením
 • Tiché čtení s porozuměním
 • Příprava na recitační soutěž

Psaní

 • Opis, přepis slov a vět s doplňováním
 • Diktát vět s aplikací již probraných pravidel ČJ

Matematika

 • Sčítání a odčítání s přechodem přes celou 10
 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez přechodu základu (jen desítek)
 • Geometrie: bod, přímka, úsečka, opakování geometrických těles a tvarů

Prvouka

 • Lidské tělo
 • Zdravá strava, hygiena, režim dne

Doplňující informace pro rodiče

 1. V úterý je poslední plavání, děti si proto mohou přinést nějakou vodní hračku (střík. pistole, kruh, malá nafukovací hračka…).
 2. Dne 31. 1. bude dětem rozdáno pololetní vysvědčení.
 3. Dne 1. 2. jede celý nižší stupeň do kina na pohádku: Esa z pralesa 2: Světové dobrodružství. Plaťte na účet školy – viz platební příkaz.
 4. V pátek 2. 2. jsou pololetní prázdniny.
 5. Připomínám, že se blíží termín zaplacení lyžařského kurzu.

Odkazy na procvičování

Český jazky Matematika Prvouka
Dělení souhlásek Bludiště (+ a – do 100 s přechodem) Zdravá výživa
Doplňování y/ý, i/í Početní trenažer Hygiena – pexeso
Back To Top