Týdenní plán od 22. 1. do 26. 1. 2024

Český jazyk

 • Podstatná jména rodu ženského
 • Text – přednes zpaměti

Sloh

 • Orientace v textu

Matematika

 • Sčítání a odčítání v daném oboru – pamětné i písemné
 • Slovní úlohy
 • G – kolmice, rovnoběžky (čtverec, obdélník)

Informatika

 • Editor malování

Vlastivěda

 • Nejstarší osídlení naší vlasti

Přírodověda

 • Bezobratlí
 • Ekosystém les – rostliny, živočichové

Pracovní činnosti

 • Prostorové vytváření

Výtvarná výchova

 • Malba vycházející ze skutečnosti

Hudební výchova

 • Nácvik písně s pohybem
 • Délka, síla, barva a výška tónu

Tělesná výchova

 • Tanec
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top