Týdenní plán od 15. 1. do 19. 1. 2024

Český jazyk

 • Podstatná jména rodu ženského
 • Text – přednes zpaměti

Sloh

 • Úprava textu

Matematika

 • Sčítání a odčítání v daném oboru – pamětné i písemné
 • Kontrolní práce za 1. pololetí
 • Slovní úlohy
 • G – kolmice, rovnoběžky

Informatika

 • Práce v powerpoint

Vlastivěda

 • Shrnutí učiva o ČR
 • Prezentace – kraje

Přírodověda

 • Plazi
 • Obojživelníci

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Malba vycházející ze skutečnosti – zimní sporty

Hudební výchova

 • Nácvik písně s pohybem
 • Poslechové činnosti

Tělesná výchova

 • Kotouly vpřed a vzad
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top