Týdenní plán od 21. 9. do 25. 9. 2015

Český jazyk

 • Opakování  počet slabik ve slově
 • Dělení slova na konci řádku
 • Věta – velké písmeno na začátku, na konci . ? !

Čtení

 • Četba z Čítanky, z Malého čtenáře – čtení s porozuměním
 • Pokyny na tabuli, orientace v textu
 • Čtení knihy dle vlastní volby – Dú.

Psaní

 • Opis a přepis písmen – Písanka str.6 – 9

Matematika

 • Sčítání a odčítání s přechodem přes 10, PS str. 16-19
 • Slovní úlohy – zápis (znázornění zadání, výpočet, odpověď)
 • Geometrie – tělesa
 • Zásady správného rýsování (pomůcky)

Prvouka

 • Dopravní prostředky, opakování pravidel bezpečnosti na silnici
 • Podzim

Pracovní vyučování

 • Mozaika – pokračování v lepení
 • Dokončení práce

Výtvarná výchova

 • Ovoce – práce se suchými křídami

Hudební výchova

 • Notová osnova, řada tónů
 • Písnička Okolo Frýdku – doprovod na orffovy nástroje

Tělesná výchova

 • Správná technika hodu s malým míčkem
 • Pohybové hry s míčem

Doplňující informace pro rodiče

 1. Četba na víkend dle vlastního výběru
 2. Každý žák koncem měsíce představí svou knihu.
 3. Připomínám, že vybírám do třídního fondu 200,- a na SRPDŠ 150,- Kč

Irena Santariusová, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva:

MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK PRVOUKA
Odčítání od 12 Počet slabik – určuj! Přišel podzim
Odčítání-procvičuj Pomůžeš Týně? Ptáci na podzim
Počítej s tabulkou Sněhurka  
Back To Top