Týdenní plán od 21. 9. do 25. 9. 2015

Český jazyk

 • Kořen slova, předpona, přípona
 • Vyjm. slova, slova příbuzná

Český jazyk – sloh

 • Článek do dětského časopisu

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Pamětné i písemné násobení a dělení
 • Trojúhelníková nerovnost

Vlastivěda

 • Osvícenství
 • Reformy

Přírodověda

 • Člověk a přírodní zdroje – nerudní suroviny

Pracovní činnosti

 • Dokončení práce z minulé hodiny – origami s dokreslováním

Výtvarná výchova

 • Vytváření přírodních forem a pozadí

Hudební výchova

 • Nácvik písně
 • Poslech

Tělesná výchova

 • Vytrvalý běh, posilovací cviky

Doplňující informace pro rodiče                    

matematika

český jazyk

Násobení, dělení Vyjmenovaná slova

Ludmila Grčková, třídní učitelka

Back To Top