Týdenní plán od 14. 9. do 18. 9. 2015

Český jazyk

 • Slova příbuzná, kořen slov, odvozování

Český jazyk – sloh

 • Článek do dětského časopisu

Anglický jazyk

 • Greetings and introductions

Matematika

 • Pamětné i písemné násobení a dělení
 • Geometrické obrazce

Vlastivěda

 • Opakování – Přemyslovci, Lucemburkové

Přírodověda

 • Neživá příroda

Pracovní činnosti

 • Origami s dokreslováním

Výtvarná výchova

 • Vytváření kontrastu přírodních forem a pozadí

Hudební výchova

 • 4/4 rytmus

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky, sportovní hry

 

Doplňující informace pro rodiče

Ve čtvrtek 17. 9. se konají společné třídní schůzky v 16,15 hod.

                                         Grčková Ludmila, třídní učitelka

Odkazy k procvičování učiva

Matematika

Český jazyk

Vlastivěda

 Zaokrouhlování  Vyjm. slova  Tajenka
 Pětiminutovky  Vyjm. slova 2  
Back To Top