Týdenní plán od 21.6. do 25. 6. 2021

Český jazyk

 • Věta jednoduchá a souvětí
 • Procvičování určování slovních druhů
 • Procvičování vyjmenovaných slov
 • Ps: Procvičování písmen, správný sklon a úprava
 • Čt: Čtení s porozuměním

Anglický jazyk

 • Collin in Computerland

Matematika

 • Slovní úlohy
 • Písemné a písemné násobení
 • Násobení trojciferných čísel jednociferným činitele
 • G: Tělesa, opakování učiva

Prvouka

 • Procvičování učiva

Pracovní činnosti

 • Úklid třídy

Výtvarná výchova

 • Rozdávání výtvarných prací

Hudební výchova

 • Hudební nauka
 • Poslech

Tělesná výchova

 • Sportovní den

Doplňující informace pro rodiče

 • 23. 6. –  kontrola učebnic.
 • 24. 6. – spaní ve škole – další informace ne Edupage.
 • 25. 6.  – sportovní den (atletika).

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

 

PROCVIČUJ SI UČIVO

 

Back To Top