Týdenní plán od 21. 2. do 25. 2. 2022

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět.
 • Procvičování čtení malých psacích písmen.
 • Hláska a písmeno H.
 • Čtení s porozuměním.
 • Slabikář str. 5-11.

Psaní

 • Písmeno z, slabiky a slova se z.
 • Písmeno d.
 • Písanka 2. díl str. 1-6.
 • Opakování psacích písmen, slabik, slov – opisy, přepisy, diktát.

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru do 9.
 • Rozklad čísel, porovnávání.
 • Matematické řetězce.
 • Pyramidy, obchodování.
 • Slovní úlohy.
 • PS str. 41-44.

Prvouka

 • Opakování kapitoly „Člověk“.
 • Lidské tělo, denní režim.
 • Hygiena, stravování.
 • Nemoc, úraz.
 • Volný čas, zájmy.
 • PS str. 44.

Pracovní vyučování

 • Práce s textilem.

Výtvarná výchova

 • Porovnávání přírodních útvarů, rozlišování tvarů, barvy, struktury.

Hudební výchova

 • Hra na tělo.

Tělesná výchova

 • Tance založené na taneční chůzi a běhu.

Doplňující informace pro rodiče

 • Kontrolujte dětem pravidelně pomůcky do vyučování – fixy na tabulku, vyčištěné fólie, ostrouhané tužky a pastelky.
 • Trénujte pamětné počítání, pravidelně čtěte.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení                                           Matematika                                        Prvouka                                            
Slova s H Orientace na číselné ose Čistota
Seřaď věty s H Doplň číselnou řadu Části těla
Hádanky s H Sčítání do 9 Lidské tělo
Skládej slova + a – do 9 Části hlavy
Co je na obrázku Matematické křížovky Jsem nemocný
Hádanky Křížovky Doplňovačka
Slovní fotbal
Čtení s porozuměním
Procvičujeme čtení slov
Back To Top