Týdenní plán od 20. 10. do 24. 10. 2014

Český jazyk

 • Předpony – procvičování
 • Předložky s, z
 • Reprodukce přečteného textu

Český jazyk – sloh

 • Popis prac. postupu – příprava pokrmu

Anglický jazyk

 • Prepositions in, on at

Matematika

 • Písemné počítání
 • Slovní úlohy s převody jednotek
 • Geo – obvody geom. tvarů, konstrukce trojúhelníků

Vlastivěda

 • Pracovní listy k učivu rok 1848
 • Vznik Rakousko – Uherska

Přírodověda

        Člověk a přírodní zdroje – opakování

Pracovní činnosti

 • Projekt Stage 14

Výtvarná výchova

 • Plakáty

Hudební výchova

 • Stupnice, noty, takt, taktování, píseň Boty

Tělesná výchova

 • Překážková dráha, posilování, házená a přehazovaná

Doplňující informace pro rodiče

Do konce října mají žáci odevzdat čtenářský deník se zápisem knihy.

Od 27. října do 29. října mají žáci podzimní prázdniny.

Ve čtvrtek 30.10. po prázdninách budeme dlabat a vyřezávat dýně, žáci si mohou donést své dýně a výrobky si odnesou po vyučování domů!

V pátek 31.10. připravujeme strašidelný pochod městem do parku Pod lipami

  – připravujte masky, tytéž budou žáci moci využít –  14. listopadu na školním karnevalu v tělocvičně.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

  Matematika      Počítání                                                
  Jazyk český Procvičování   Pravidla
  Vlastivěda Dokážeš to  
Back To Top