Týdenní plán od 20. do 24. ledna

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie podstatných jmen
 • Slova souřadná, nadřazená…
 • Slovní druhy
 • str. 72-76

Český jazyk – sloh

 • Zima – přirovnání
 • Líčení zážitků str. 71

Anglický jazyk

 • Short answers, zápory
 • Opakování celé 2. lekce
 • Test z 2. lekce (pá)

Matematika

 • Desetinná čísla, desetinné zlomky
 • Procvičování pís. dělení
 • str. 32-35
 • G – další jednotky obsahu (ar, hektar), str. 30

Vlastivěda

 • Evropa – poloha, podnebí
 • Ostrovy, poloostrovy, nížiny a vysočiny
 • str. 6-12 (noste mapy)

Přírodověda

 • Příroda a její ochrana
 • Desatero ochránců přírody (nemusíte si tento týden nosit učebnice)

Pracovní činnosti

 • Čepičky z vlny (přineste zbytky vln)

Výtvarná výchova

 • Řešení úkolů dekorativního charakteru v ploše, zjednodušení prvků a jejich zařazení

Hudební výchova

 • Záznam instrumentální melodie
 • Píseň – Cestu znám…

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky – kruhový trénink
 • Přehazovaná

Doplňující informace pro rodiče

Středa 22. ledna – třídní schůzky, čtvrtek 30. ledna – kino (100 Kč) a rozdávání pololetního vysvědčení.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top