Týdenní plán od 20. 9. do 24. 9. 2021

Český jazyk

 • Věta (začátek a konec věty .!?).
 • Pořádek slov ve větě, mezery mezi slovy ve větě.

Čtení

 • Recitace, přednes říkadlo.
 • Dějová posloupnost.

Psaní

 • Psaní číslic a znamének.

Matematika

 • Sčítání do 20 s přechodem desítky( 9 + a), odčítání s 11 – 3…
 • Slovní úlohy, matematické řetězce, rozklad čísla.
 • G: rýsování podle pravítka, obrázek.

Prvouka

 • Bezpečně cestou do školy.
 • Dopravní značky, doprava.
 • Výstavka – Ovoce a zelenina.

Pracovní vyučování

 • Práce s přírodním materiálem.

Výtvarná výchova

 • Vlastnosti barev.

Hudební výchova

 • Rozšiřování hlasového rozsahu.
 • Stoupající a klesající melodie.

Tělesná výchova

 • Základní zásady bezpečnosti a hygieny při turistice a pobytu v přírodě.
 • Orientace v přírodě podle přírodních úkazů.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím kontrolujte dětem pouzdra.
 2. V případě pěkného počasí si uděláme pochoďák (informace pošlu přes Edupage).
 3. Na pátek si děti donesou vlastní knihu (dílna čtení).
 4.  V pondělí 27. 9. je ředitelské volno, 28. 9. státní svátek.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Jazyk český Matematika Prvouka
Počet slov ve větách Sčítání s 9 Dopravní značky
Slabiky Odčítání s 11 Dopravní prostředky
Pořadí vět + a – do 20 Dopravní značky
Počet slov Příklady se stejným výsledkem
Back To Top