Týdenní plán od 20. 9. do 24. 9. 2021

Český jazyk

 •  Věta, začátek a konec věty.
 • Pořádek slov ve větě, mezery mezi slovy ve větě

Čtení

 • Hádanky
 • Recitace, přednes říkadel

Psaní

 • Písanka str. 7, 8, 9

Matematika

 • Sčítání do 20 s přechodem desítky( 9 + a)
 • Odčítáme od 11, např. 11 – 4….
 • Slovní úlohy, matematický diktát, řetězce
 • Geometrie : rýsování čar podle pravítka

Prvouka

 • Bezpečně cestou do školy.
 • Dopravní značky, doprava.
 • Výstavka – Ovoce a zelenina.

Pracovní vyučování

 • Práce s přírodním materiálem

Výtvarná výchova

 • Vlastnosti barev

Hudební výchova

 • Tempo v hudbě, dynamika

Tělesná výchova

 • Pobyt venku, turistika

Doplňující informace pro rodiče

 • V matematice začneme rýsovat, děti si musí přinést pravítko a tužku č. 3.
 • Pokud bude pěkné počasí, uděláme si vycházku do přírody.
 • V pondělí 27.9. je ředitelské volno, 28. 9. je státní svátek.

Učení je hra 

Jazyk český Matematika Prvouka
Počet slov ve větě Sčítání a odčítání do 20 Dopravní značky
Počet slov ve větách Odčítání od 11
Počet slov ve větách Online cvičení
Počet slabik ve slově On line cvičení
Online cvičení
Odčítání

 

Back To Top