Týdenní plán od 20.9. do 24. 9. 2021

Český jazyk

 • Odvozování slov předponami a příponami.
 • Vyjmenovaná slova.

Český jazyk – sloh

 • Článek do dětského časopisu.

Anglický jazyk

 • How do you spell that?

Matematika

 • Pamětné i písemné násobení a dělení.
 • G: trojúhelníková nerovnost, úhel.

Vlastivěda

 • Opakování – Habsburkové.

Přírodověda

 • Podmínky života na Zemi.
 • Přírodní zdroje, nerudné suroviny.

Informatika

 • Psaní ZAV.
 • Funkce a popis počítače a jeho přídavných zařízení.

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem.

Výtvarná výchova

 • Vytváření kontrastu přírodních forem a pozadí.

Hudební výchova

 • Rytmus, 4/4 takt.
 • Nácvik písně.

Tělesná výchova

 • Pohybové hry.
 • Střídavý běh.

Doplňující informace pro rodiče

 • Dne 6. 10. 2021 jedeme do Planetária v Ostravě.
 • Dětem chybí pomůcky: nůžky, kružítka (náplně), lepidlo.
 • Na SRPDŠ vybíráme 200,- Kč na rodinu, do konce října.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

ČJ a M VL a Př
Stavba slova

Vyjmenovaná slova

Pamětné násobení

Písemné násobení 1 , písemné násobení 2

Písemné dělení

 

 

Opakování 1, opakování 2, opakování 3

Horniny a nerosty

Voda a vzduch

Nerostné suroviny

 

 

 

 

Back To Top