Týdenní plán od 13. 9. do 17. 9. 2021

Český jazyk

 • Opakování vyjmenovaných slov, slova příbuzná
 • Společná četba

Český jazyk – sloh

 • Vypravování.

Anglický jazyk

 • Greetings
 • In the classroom

Matematika

 • Pamětné i písemné sčítání a odčítání
 • Zaokrouhlování čísel, řešení slovních úloh
 • G: rovina, rov, obrazce, úhel

Vlastivěda

 • Opakování českých dějin – Přemyslovci, Lucemburkové

Přírodověda

 • Opakování učiva 4. ročníku – živočichové
 • Základní podmínky života na Zemi

Informatika

 • Psaní ZAV
 • Části PC

Pracovní činnosti

 • Skládání origami

Výtvarná výchova

 • Vytváření kontrastu přírodních forem a pozadí

Hudební výchova

 • Rytmus 4/4 taktu, délka not a pomlk
 • Operetka Budulínek

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky
 • Sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

 • Doplňte chybějící pomůcky do Vv a geometrie.
 • Příspěvek na SRPDŠ – 200 ,- Kč na rodinu zaplaťte do konce října.
 • 6. října 2021 jedeme do planetária, bližší informace budou ne EduPague.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Čj a M Vl a Př
Vyjmenovaná slova

Stavba slova

Slova příbuzná

Zaokrouhlování

Testíky

 

Přemyslovci

Lucemburkové

Opakování ze 4. ročníku 1

Opakování ze 4. ročníku 2

Back To Top