Týdenní plán od 20. 9. do 24. 9. 2021

Český jazyk

 • Věta jednoduchá a souvětí, používání spojek
 • Sloh: práce s osnovou
 • Čtení: plynulé čtení poezie a próza – texty z čítanky
 • Písanka  s.  4, 5, 6 – psaní malých a velkých písmen, slov, krátkých vět

Anglický jazyk

 • Revision
 • Test unit 1

Matematika

 • Opakování násobilky do 50
 • Násobení a dělení
 • Řešení slovních úloh o n-více, o n-méně
 • G: Bod, přímka
 • Uč. str. 8-12

Prvouka

 • Opakování – škola
 • Domov – v naší obci
 • uč. s. 10, ps s. 10-12,

Pracovní činnosti

 • Výstava ovoce a zeleniny

Výtvarná výchova

 • Projektové vyučování sv. Václav

Hudební výchova

 • Výrazové prostředky v hudbě
 • Poslech Ilja Hurník – Kolovrátek
 • Nácvik : Beskyde, Beskyde

Tělesná výchova

 • Hry – umět se smířit s porážkou

Doplňující informace pro rodiče

 • Některé děti nemají obalené sešity  a učebnice, prosím o nápravu
 • Cvičení v přírodě – pochod – náhradní termín –  informace pošlu na EduPage
 • V pátek 24.9. projektové vyučování sv. Václav
 • 27. 9. ředitelské volno
 • 28. 9. Státní svátek

Kateřina Vergu, třídní učitelka

PROCVIČUJ UČIVO

Český jazyk Matematika Prvouka Hv
Věta jednoduchá, souvětí Násobení a dělení Domov Beskyde, Beskyde
Měkké a tvrdé souhlásky Doplň číslo Rozdíly město – vesnice
Spojky – video Puzzle Kvíz
Seřaď slova +, – do 100
Najdi spojky v textu

 

Back To Top