Týdenní plán od 20. 6. do 24. 6. 2016

Český jazyk

 • Neohebné slovní druhy.
 • Přímá řeč.

Český jazyk – sloh

 • Vypravování.

Anglický jazyk

 • Procvičování učiva.

Matematika

 • Procvičování učiva – DČ, zlomky, převody jednotek.
 • G: obsahy a obvody rovinných obrazců.

Vlastivěda

 • Moravský kras.

Přírodověda

 • Výroba cukru.

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem.

Výtvarná výchova

 • Tematické kreslení.

Hudební výchova

 • Opakování písní.

Tělesná výchova

 • Pohybové a sportovní hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • Platíme 70,- Kč na pracovní sešity do Jč (6. ročník).
 • V úterý 21. 6. beseda Dravci – 40,- Kč.
 • Společně s dětmi proveďte kontrolu učebnic – vygumujte, polepte.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top