Týdenní plán od 20. 5. do 24. 5. 2013

Český jazyk

 • Věta jednoduchá a souvětí, spojovací výrazy mezi větami.
 • Větné členy.
 • Shoda přísudku s podmětem.
 • Koncovky postatných a přídavných jmen. 
 • Učebnice str. 128-131.

Český jazyk – sloh

 • Telefonický rozhovor, dialog.

Anglický jazyk

 • People or machines.

Matematika

 • Dělení a násobení desetinných čísel přirozeným číslem.
 • Závislá a nezávislá proměnná.
 • Geometrie: vzájemná poloha 2 kružnic, 2 přímek a konstrukce rovinných obrazců.
 • Učebnice str. 34-39.

Vlastivěda

 • Českomoravská vrchovina.

Přírodověda

 • Jednoduché stroje – shrnutí.

Pracovní činnosti

 • Pěstování rostlin -hydroponicky.
 • Množení rostlin trsem.

Výtvarná výchova

 • Kniha – výtvarná úprava a ilustátoři knih.

Hudební výchova

 • Melodické, rytmické, dynamické a harmonické změny.
 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Atletika – nízký a polovysoký start, běh na 50 m.
 • Sportovní hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • V pondělí 20. 5. se fotíme.
 • Zkontrolujte pomůcky do geometrie.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top