Týdenní plán od 13. 5. do 17. 5. 2013

Český jazyk

 • Věta jednoduchá a souvětí.
 • Větné členy.
 • Procvičování zájmen, číslovek, přídavných a podstatných jmen.
 • Učebnice str. 126-130.

Český jazyk – sloh

 • Výtah.

Anglický jazyk

 • Family life

Matematika

 • Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100.
 • Násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem.
 • Procvičování jednotek délky, času, objemu, hmotnosti a obsahu.
 • Geometrie: vzájemná poloha 2 kružnic.
 • Učebnice str. 31, 33-35.

Vlastivěda

 • Jižní Čechy.

Přírodověda

 • Nakloněná rovina.

Pracovní činnosti

 • Základní znalosti a bezpečnost při používání kuchyňských přístrojů.

Výtvarná výchova

 • Bacily.

Hudební výchova

 • Opakování hudební teorie a písní.

Tělesná výchova

 • Skok do výšky.
 • Sportovní hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • V pondělí jsou žáci rozděleni do 4. A, 4. B a 5. B. třídy – doprovázím žáky na Pythagoriáda žáků 5. tříd v Krnově.
 • Překontrolujte opět pomůcky do Pv, Vv a geometrie.
 • Fotografování tříd je naplánováno na 20. 5., náhradní terím je 24. 5.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top