Týdenní plán od 27. 5. do 31. 5. 2013

Český jazyk

 • Shoda přísudku s podmětem, koncovky podstatných a přídavných jmen – procvičování.
 • Větné členy.
 • Věty v souvětí.
 • Učebnice str. 132-137.

Český jazyk – sloh

 • Telefonický rozhovor, dialog.

Anglický jazyk

 • Mickey´s talking T – shirt.

Matematika

 • Slovní úlohy na desetinná čísla.
 • Procvičování jednotek času, délky, objemu, obsahu a hmotnosti.
 • Závisle a nezávisle proměnná.
 • Geometrie: tělesa.
 • Učebnice str. 40-43.

Vlastivěda

 • Severní Morava a Slezsko.

Přírodověda

 • Výroba skla.

Pracovní činnosti

 • Druhy papíru – zásobník.

Výtvarná výchova

 • Linorit – dokončení práce.

Hudební výchova

 • Takt 4/4.
 • Pohybové vyjádření hudby.

Tělesná výchova

 • Atletika – vytrvalostní běh.
 • Pohybové hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • Doplaťte fond za květen (z něj zaplatím dětem foto třídy – 25,- Kč).
 • Ve středu 29. 5. mají žáci jen 4 vyučovací hodiny.
 • Do Pč na středu si žáci donesou 10 druhů papíru na zásobník.
 • Ve čtvrtek 30. 5. jdeme k panu Hrubému dokončit linorit, proto hodina vlastivědy bude v pátek.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top