Týdenní plán od 20. 4. do 24. 4. 2015

 

Český jazyk

 • Spojování vět v souvětí
 • Výstavba textu
 • Miniprojekty o spisovatelích

Český jazyk – sloh

 • Ochrana proti nevhodné reklamě

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba
 • Let´s go, must

Matematika

 • Násobení deset. čísel přirozeným číslem
 • Slovní úlohy s desetin. čísly
 • Geo – rýsování a výpočty obsahu pravidelných obrazců
 • Přímky kolmé a rovnoběžné

Vlastivěda

 • Západní Čechy, lázeňství
 • Jižní Čechy

Přírodověda

 • Dýchací a cévní soustava

Pracovní činnosti

 • Vliv chemických přípravků na rostliny
 • Pěstování rostlin hydroponicky

Výtvarná výchova

 • Práce s linií 
 • Malířství, zaznamenání skutečnosti

Hudební výchova

 • Písnička lidová a umělá
 • Melodie vzestupná a sestupná

Tělesná výchova

 • Pohybové hry, míčové hry, skok do výšky

Doplňující informace pro rodiče

Kontrola Elky, doplácení záloh na školní výlet.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Jazyk český Matematika Vlastivěda Přírodověda
Opakuj zájmena Procvičuj Západní Čechy Opakuj
Vyjmen. slova Zahrej si Jižní Čechy Svaly

 

Back To Top