Týdenní plán od 20. 12. do 24. 12. 2021

Český jazyk

 • Slovesa – slovesné kategorie
 • Podstatná jména – rod, číslo, pád

Matematika

 • Čísla nad 10 000 – číselná osa, znázornění, rozvinutý zápis (uč. 2. díl)
 • Slovní úlohy
 • G – osová souměrnost

Vlastivěda

 • Půda a zemědělství ČR
 • Počasí a podnebí ČR

Přírodověda

 • Živočichové – úvod do učiva (vlastnosti, dělení)

Pracovní činnosti

 • Vánoční besídka

Výtvarná výchova

 • Vánoční besídka

Hudební výchova

 • Vánoční besídka

Tělesná výchova

 • Pohybové a soutěžní hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage
 2. Krásné a pohodové Vánoce, hodně zdraví a štěstí v novém roce 🙂

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Přírodověda Vlastivěda
Slovesné kategorie Čísla nad 10 000 Vlastnosti živočichů Půda a zemědělství ČR
Slovesa Osová souměrnost Dělení živočichů Kraje ČR 2
Podstatná jména Počasí a podnebí ČR
Back To Top