Týdenní plán od 2. do 6. září 2013

Český jazyk

  • Slovní význam – věta, slovo, slabika. Dělení hlásek. Druhy vět.

Anglický jazyk

  • Děti se seznámí se svou paní učitelkou.

Matematika

  • Opakování sčítání a odčítání. Opakování násobilky do 5.

Prvouka

  • Místo, kde žijeme – domov.

Pracovní činnosti

  • Rozdávání učebnic.

Výtvarná výchova

  • Zážitek z prázdnin.

Hudební výchova

  • Seznámení se školním řádem. Poučení dětí o bezpečnosti.

Tělesná výchova

  • Poučení o bezpečnosti během plavání.

Doplňující informace pro rodiče

2. 9.  zahájení školního roku, vyučování do 8.45 hod.

3. 9. vydávání učebnic, děti si už přinesou aktovku. Učíme se 4 hodiny( konec v 11,25 hod).

4. 9. vyučování podle rozvrhu, děti si přinesou nepodepsané sešity.

10. 9. plavecký výcvik.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top