Týdenní plán od 2. do 6. června

Český jazyk

 • Neohebné slovní druhy – předložky
 • Shoda přísudku s podmětem
 • Slovní druhy
 • str. 146-148

Český jazyk – sloh

 • Přímá řeč
 • str. 156-157

Anglický jazyk

 • Slovíčka 5 B/C, opakování there is/ there are
 • Opakování předložek on/in/under a infront of/ behind/next to/ opposite/between

Matematika

 • Procvičování převodů jednotek času, délky, objemu, obsahu, hmotnosti
 • Desetinná čísla – souhrnné opakování (zaokrouhlování, +, -, :, x)
 • G – povrch krychle, kvádru

Vlastivěda

 • Severní Morava, Valašsko – opakování
 • Střední a jižní Morava
 • str. 40, 45-48

Přírodověda

 • Energie v životním prostředí
 • Elektrická energie, el. obvod

Pracovní činnosti

 • Návštěva zahradnictví

Výtvarná výchova

 • Lidové umění podle krajových zvyklostí

Hudební výchova

 • Hudební teorie – test
 • Pokračování v nácviku operky (7. 6. veřejně)

Tělesná výchova

 • Atletika – běh na delší tratě (800, 1000 m)

Doplňující informace pro rodiče

Dohlédnout na přípravu do vyučování, plnění domácích úkolů.

V sobotu 7. 6. vystupujeme v parku na Dni dětí (sraz ve 13:30 hod.)

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top