Týdenní plán od 26. do 30. května

Český jazyk

 • Neohebné slovní druhy – příslovce
 • Procvičování shody přísudku s podmětem
 • str. 142-145

Český jazyk – sloh

 • Telefonický rozhovor

Anglický jazyk

 • Slovíčka 5 A
 • Can, can´t
 • There is, there are

Matematika

 • Procvičování převodů jednotek času, délky, objemu, obsahu, hmotnosti
 • Počítání s desetinnými čísly (3 desetin. místa)
 • Slovní úlohy
 • str. 45-46
 • G – vzájemná poloha dvou kružnic, tělesa

Vlastivěda

 • Orientace na mapě, slepá mapa
 • Severní Morava – prezentace

Přírodověda

 • Výroba skla, cukru
 • Energie v život. prostředí

Pracovní činnosti

 • Příprava salátů – skupinky (cvičná kuchyňka)

Výtvarná výchova

 • Zaznamenání skutečnosti – dokončení

Hudební výchova

 • Nácvik operky

Tělesná výchova

 • Atletika – hod, běh

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí 26. května proběhne fotografování tříd, ve středu 28. května jedeme do divadla v Opavě (100 Kč) – vhodně se oblékněte. Rodiče žádám o zvýšený dohled na přípravu svých dětí do vyučování – plnění domácích úkolů, pomůcky, opakování učiva.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top