Týdenní plán od 9. 3. do 13. 3. 2015

 

Český jazyk

 • Procvičování koncovek přídavných jmen
 • Zájmena – druhy zájmen
 • Skloňování osobních zájmen
 • Společná četba

Český jazyk – sloh

 • Pohádka 

Anglický jazyk

 • Present simple – questions

Matematika

 • Grafická představa zlomku – počtu procent
 • Slovní úlohy
 • Geo – osa úhlu, osově souměrné útvary

Vlastivěda

 • Česká republika – Praha hlavní město
 • Střední Čechy

Přírodověda

 • Třídění živočichů
 • Obratlovci

Pracovní činnosti

 • Návštěva sběrného dvora

Výtvarná výchova

 • Velikonoční tradice

Hudební výchova

 • Nová píseň, poslech lidových písní s jarní tématikou

Tělesná výchova

 • Pohybové hry, gymnastika, míč. hry

Doplňující informace pro rodiče

Kontrolujte známky a přípravu žáků na vyučování podle rozvrhu.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Jazyk český Matematika Vlastivěda Přírodověda
Druhy zájmen Opakuj výpočty Praha Třídění živočichů
Doplňte   Opakuj  
Back To Top