Týdenní plán od 2. 3. do 6. 3. 2015

Český jazyk

 • Slovesa – procvičování
 • Vyjmenovaná slova po B, L, M, P – procvičování
 • Sloh: vypravování pohádky
 • Psaní: opisy a přepisy
 • Čtení: literatura umělecká a věcná

Anglický jazyk

 • Části hlavy

Matematika

 • Písemné odčítání trojciferných čísel
 • Zaokrouhlování trojciferných čísel
 • Násobení a dělení – procvičování
 • G:Tělesa – krychle, kvádr, válec, koule

Prvouka

 • Živé organizmy a houby
 • Uč. str. 36 a 37, PS str. 44 a 45

Pracovní činnosti

 • Klíčivost semen

Výtvarná výchova

 • Hra s geometrickými tvary

Hudební výchova

 • Nácvik písně Indián
 • Poslech skladeb Sangvinici, Pacific 231

Tělesná výchova

 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

 • 4. 3. – poslední bruslení.
 • 4. 3. – konzultační třídní schůzka v době od 15.30 do 17.30.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Angličtina Matematika Prvouka
Slovesa Dům   Tabule násobků Houby
Slovesa 2 Hra   Trénuj násobilku  
Vyjm. slova Pexeso   Geom. útvary  
Vyjm. slova po P   Tělesa  
Basket   Řazení těles  
       
       

Pravidla českého pravopisu ZDE

Vyjmenovaná slova ZDE

Zlobidlo ZDE

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top