Týdenní plán od 9. 3. do 13. 3. 2015

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po S
 • Procvičování podstatných jmen a sloves
 • Sloh: vypravování pohádky
 • Psaní: opisy a přepisy
 • Čtení: literatura umělecká a věcná

Anglický jazyk

 • Popis člověka, tělo

Matematika

 • Písemné odčítání trojciferných čísel
 • Násobení a dělení – procvičování
 • G:Tělesa – krychle, kvádr, válec, koule

Prvouka

 • Společné znaky rostlin
 • Kvetoucí a nekvetoucí rostliny
 • Uč. str. 38-40, PS str. 46

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem – motýl

Výtvarná výchova

 • Hrnek – tuž, barva

Hudební výchova

 • Pěvecké dělení slov
 • Nácvik písně Kozel

Tělesná výchova

 • Posilování svalů trupu – válení, házení, podávání plných míčů
 • Nácvik vedení míče driblinkem

Doplňující informace pro rodiče

 • Pravidelná příprava na vyučování.
 • Denně pomůcky do geometrie – pravítko, ostrouhané tužky č. 3 a kružítko.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka
Slovesa – osoba Násobilka Znaky života rostlin
Podstatná jména Dělení Třídění rostlin
Vyjm. slova po S Pojmy  
Řazení vyjm. slov po S    
Žabák    
Kočičáci    
Diktáty    
     
     

Pravidla českého pravopisu ZDE

Vyjmenovaná slova ZDE

Zlobidlo ZDE

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top