Týdenní plán od 2. 3. do 6. 3. 2015

Český jazyk

 • Vlastní jména osob, zvířat, měst a vesnic, předložky

Čtení

 • Čtení z Čítanek – čteme plynule a bez chyb, klesáme hlasem za tečkou, čteme s porozuměním

Psaní

 • Opis, přepis, diktát slov, vět, psaní v Písankách

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky, přímka, úsečka – rýsování, měření

Prvouka

 • Člověk a čas (rok, měsíce, dny, části dne, hodiny)

Pracovní vyučování

 • Jaro – skládání

Výtvarná výchova

 • Lineární kresba

Hudební výchova

 • Houslový klíč, noty, hra na flétnu

Tělesná výchova

 • Posilovací cvičení, manipulace s míčem

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím rodiče, aby svým dětem zakoupili lepidla, již je spotřebovaly.
 2. Ve středu od 15:30 do 17:30 jsou konzultační třídní schůzky.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika
Vlastní jména                Počítání do 100 s přechodem

Vladimíra Dudková, třídní učitelka 

Back To Top