Týdenní plán od 2. 11. do 6. 11. 2015

Čtení

 • Čtení slabik a slov s písmeny M, L a S 
 • Krátké věty
 • Skládání slabik, jednoduchých slov, skládání podle tabule
 • Diktát písmen, slabik a slov
 • Písmeno a hláska P, slabiky s P
 • ŽA str. 16 a 17

Psaní

 • Slabiky s l
 • Písmana a, á, o, ó
 • Opis, přepis písmen z tabule, diktát písmen
 • Písanka str. 6-8

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru do 4
 • Počítání s krokovacím pásem
 • Automatizace početních spojů
 • Početní diktát
 • Stavby z kostek podle plánku
 • PS str. 18, 19, 20

Prvouka

 • Podzim – opakování
 • Pohádka O veliké řepě – dramatizace
 • Moje rodina

Pracovní vyučování

 • Práce s modelovací hmotou

Výtvarná výchova

 • Moje maminka, můj tatínek

Hudební výchova

 • Nácvik písně Muzikantská rodina

Tělesná výchova

 • Akrobacie – kotoul vpřed

Doplňující informace pro rodiče

 • Kontrolujte dětem vybavení pouzdra. Někteří žáci už mají vypsané fixy na tabulky, dokupte nové.
 • Udržujte s dětmi pořádek ve složkách na písmena a slabiky.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka
Slova s písmeny M, L Sčítání do 4 Domov
Slova s písmeny M, L, S Odčítání do 4 Pohádka O veliké řepě
Hláska a písmeno P + a – do 4 Dům
Slabiky s P Šifrovaná slova  
Psací a Šifrovaná slova   

Psací o

   
     

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top