Týdenní plán od 2. 11. do 6. 11. 2015

Český jazyk

 • Hlásky, samohlásky krátké, dlouhé a dvojhlásky
 • Slova nadřazená, podřazená a souřadná

Čtení

 • Plynulé, výrazné čtení bez chyb
 • Čtení s porozuměním, orientace v textu
 • Společná mimočítanková četba

Psaní

 • Opis, přepis písmen, slov a krátkých vět

Matematika

 • Číselná řada do sta, počítání po desítkách
 • Geometrie – opakování (bod, čára)

Prvouka

 • Podzimní zahrada – význam rostlin pro člověka (opakování učiva)
 • Rodinné a příbuzenské vztahy

Pracovní vyučování

 • Práce s odpadovým materiálem (plast, karton, vršky)

Výtvarná výchova

 • Rytmické řešení ploch s využitím kombinace teplé a studené barvy

Hudební výchova

 • Základní třídění hudebních nástrojů
 • Pexeso – hudební nástroje, poslech hudebních nástrojů (ukázky)

Tělesná výchova

          Pohybové a závodivé hry s použitím šved. bedny, lavičky

Doplňující informace pro rodiče

 1. Lekce plavání bude až 11. 11.
 2. Připravujeme akci Namaluj si svou baňku – bližší informace bude na el-ce.

Irena Santariusová, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva:

MATEMATIKA JAZYK ČESKÝ PRVOUKA
Počítej po desítkách Samohl.dlouhé, krátké 28.říjen
Čísla do 100 Samohl. i, í Rodina
Správně doplň Samohl. o, ó Příbuzní

Text

Back To Top