Týdenní plán od 2. 11. do 6. 11. 2015

Český jazyk

 • Samohlásky dlouhé a krátké, dvojhlásky
 • Procvičování slov nadřazených, podřazených a souřadných

Čtení

 • Čtení s porozuměním
 • Spojení obsahu textu s ilustrací
 • Společná četba: Bořivoj a blecha Flo
 • Čtenářská dílna

Psaní

 • Opis, přepis
 • Diktát slov a krátkých vět

Matematika

 • Seznámení s číselnou řadou do 100
 • Počítání po jedné, po desítkách
 • Desítka X jednotka
 • Objem, geom. tělesa, hmotnost
 • G – křivá, rovná, lomená čára, bod

Prvouka

 • Příbuzenské a rodinné vztahy

Pracovní vyučování

 • Práce s odpadovým materiálem

Výtvarná výchova

 • Rytmické řešení ploch

Hudební výchova

 • Rozšiřování hlasového rozsahu
 • Hudební nástroje
 • Píseň Mutikant
 • Poslech

Tělesná výchova

 • Pohybové a závodivé hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Nezapomeňte dětem dát ručník a cvčební úbor.
 2. Tento týden plavecký kurz není, další lekce je až 11. 11.
 3. Sledujte zprávy na elce.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Různé
Doplň samohlásku  Pětiminutovky  Rodina  Hravé učení
Poskládej věty  Čísla do 100  Doplň  Komáři
Dvojhláska  Hledej číslo  Test  Šikulové
Nadřazená a podř. slova  Sčítání a odčítání desítek    
Čtení s porozuměním  Geometrické tvary    
   Počítej po deseti    
Back To Top