Týdenní plán od 2. 10. do 6. 10. 2023

Český jazyk

 • Odvozování předponami a příponami
 • Vyjmenovaná slova, slovní druhy, pády podstatných jmen

Český jazyk – sloh

 • Popis

Matematika

 • Pamětné i písemné sčítání a odčítání, početní výkony – vlastnosti
 • Pamětné i písemné násobení (2 a 3 cif. číslem) a dělení
 • G: čtverec, obdélník

Vlastivěda

 • Z českých dějin – Habsburkové, osvícenství

Přírodověda

 •  Nerudní suroviny

Informatika

 • Kreslení čar, vybarvování, používání aplikací
 • Psaní slov na klávesnici

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Vyjadřování morfologie při kresbě růstu rostlin a možnosti dotváření fantazií

Hudební výchova

 • Hudební hra – otázka, odpověď
 • Kánon

Tělesná výchova

 • Vytrvalý běh, posilovací cviky

Doplňující informace pro rodiče

 • S dětmi obalte zbytek učebnic a sešitů. Doplňte chybějící pomůcky do Vv a Pv (hrubé pastelky, lepidla, nůžky, tenký fix a fix na tabulku).
 • Čtěte knihu do čtenářského deníku.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Předpona x předložka, stavba slova, roz-/bez-, předpony s-/z-, předpony s-/z-,

Násobení a dělení 10, 100; pamětné násobení, písemné násobení 1, písemné násobení 2, písemné dělení,

Nerudní suroviny 1, nerudní suroviny 2, nerudní suroviny 3,

Obrázkový kvíz, třídění skupin, chybějící slovo,

Back To Top