Týdenní plán od 9. 10. do 13. 10. 2023

Český jazyk

 • Homonyma, slova významem nadřazená a podřazená
 • Slova s předponou s-/z-

Český jazyk – sloh

 • Popis

Matematika

 • Písemné násobení 2, 3, cif. činitelem
 • Pamětné počítání +, -,*, :
 • G: čtverec, obdélník

Vlastivěda

 • Josefínské reformy
 • Hospodářský rozvoj českých zemí

Přírodověda

 • Energetické suroviny, energie v životním prostředí, elektrická energie, látky vodivé a nevodivé

Informatika

 • Otevírání souborů, přehrávání zvuků

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření skutečnosti

Hudební výchova

 • Intonace 8. stupeň a spodní 5 stupeň

Tělesná výchova

 • Hod, vytrvalostní běh, posilovací cviky

Doplňující informace pro rodiče

 • 1/3 dětí nemá stále obaleny učebnice a chybí jim pomůcky (fix na tabulku, tenký fix na obtahování do Vv, folie, pastelky, lepidla, gumy, strouhátka a řádná kružítka) – prosím o doplnění.
 • 16. 10. odpoledne (na 13 hod.) jdeme do Zahradnictví Vrba, budeme dělat suchou vazbu. Děti, které se odpolední akce zúčastní, mi na ni donesou 50,- Kč.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Předpony, trénink s-/z-,předpony s-, z-, vz- (pravidla), VS,

Zaokrouhlování, písemné násobení, jednotky hmotnosti 1, , jednotky hmotnosti 2, pamětné počítání,

Marie Terezie, Josef II. ,M. T. x Josef II.,

Nerudní a rudní suroviny, energetické suroviny,

 

Back To Top