Týdenní plán od 19. 12. do 23. 12. 2022

Český jazyk

 • Slovesa
 • Slovní druhy
 • Vyjmenovaná slova

Český jazyk – sloh

 • Vánoční přání

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Čísla nad 10 000
 • Geo – rovnoběžky a kolmice, pravoúhlé geom. tvary

Vlastivěda

 • Kraje ČR

Přírodověda

 • Ptáci

Informatika

 • Nevyučuje se

Pracovní činnosti

 • Nepečené cukroví

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Koledy a vánoční tradice

Tělesná výchova

 • Překážková dráha, soutěže, míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Vyučování končí ve čtvrtek 22. 12. v 11. 25 hod., od pátku 23. 12. zimní prázdniny.

Všem přeji pěkné svátky a rodinnou pohodu.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Adventní kalendář

Přírodověda – Opakování, dělení živočichů

Vlastivěda – Jihočeský kraj, Vysočina, Jihočeský kraj

Jazyk český – slovesa

Matematika – zápis čísel, rozvinutý zápis,

Back To Top