Týdenní plán od 19.5. do 23.5.

Český jazyk

 • Souvětí
 • Slovní druhy – určování v textech
 • Doplň. slov podle vyjmen. slov
 • Prověřování znalosti řad vyjmenovaných slov!

Český jazyk – sloh

 • Popis spolužáka

Anglický jazyk

 • Minulý čas slovesa to be

Matematika

 • Slovní úlohy
 • Obsah a obvody geom. tvarů
 • Písemné příklady do 1 000 000
 • Převody jednotek

Vlastivěda

 • Třicetiletá válka, Jan Amos Komenský
 • Život po třicetileté válce

Přírodověda

 • Poznávání rostlin a živočichů
 • Význam půdy, vodních ploch a lesů

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Ilustrace

Hudební výchova

 • Procvič. hudeb. teorie, poslech, nová píseň

Tělesná výchova

 • Atletické disciplíny na hřišti – vhodné cvičeb. úbory a tenisky na venek

Doplňující informace pro rodiče

 
Připomínám termín fotografování třídy – 26.5.

  Návštěva divadla v Opavě 28.5.

  Školní výlet – 30.5.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top