Týdenní plán od 19. 4. do 23. 4.

 

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po z
 • Vyhledávání slov příbuzných
 • Sloh – popis postavy např. kamaráda
 • Čtení – cizí text v čítance Alter, odpovídání na otázky
 • Psaní – str. 17, 18

Anglický jazyk

 • Mum is cooking – máma vaří
 • Tvoření sloves pomocí ingových tvarů
 • Aktivity členů rodiny

Matematika

 • Dělení násobků 10 jednocifernými čísly
 • Opakování písemných příkladů
 • Geometrie – trojúhelník, čtverec, obdélník

Prvouka

 • Obratlovci a bezobratlí
 • Úkoly v PS
 • Příprava pracovního listu o zvířatech, využití knih, časopisů, PC

Pracovní činnosti

 • Jak nakládat s odpadovým materiálem
 • Den Země

Výtvarná výchova

 • Návštěva cizí planety – voskovky

Hudební výchova

 • Hudební nauka – pomlky a melodie písně
 • Nácvik nové písně podle výběru žáků

Tělesná výchova

 • Start nízký a polovysoký, spojování běhu různé intenzity s chůzí, šplh, míčové hry – zaháněná a vybíjená

Doplňující informace pro rodiče

Je nuné neustále procvičovat řady vyjmenovaných slov a násobilku, zaměřit se na úhlednost psaných textů a přesné vypracování zadávaných úkolů.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka 

Back To Top