Týdenní plán od 12. 4 do 16. 4. 2021

Český jazyk

 • VS po V
 • Opakování VS po B, L, M, P, S
 • Procvičování slov podřazených a nadřazených, souřadných, protikladných, lichotných
 • Upevňování mluvnických kategorií u sloves  a podstatných jmen
 • Uč. str. 107-112
 • Sl: Osnova, popis pampelišky
 • Ps: Procvičování písmen, správný sklon a úprava, písanka 2.  str. 17
 • Čt: Čtení s porozuměním

Anglický jazyk

 • Desccribing people
 • My best friend

Matematika

 • Procvičování dělení se zbytkem
 • Násobení násobků deseti
 • Slovní úlohy
 • G: opakování kružnice, přenášení úseček, úsečky shodné, porovnávání úseček

Prvouka

 • Základní znaky živočichů
 • Stavba těla živočichů – obratlovci, bezobratlí

Pracovní činnosti

 • Zhotovení jednoduchého ozdobného předmětu

Výtvarná výchova

 • Jarní květiny – malba, kresba

Hudební výchova

 • Menuet. Poslech –  A. Dvořák: Slovanský tanec

Tělesná výchova

 • Vycházka

Doplňující informace pro rodiče

 • Od 12. 4. začínáme s prezenční výukou dle rozvrhu. Bližší informace byly uvedeny v  Edupage.
 • Prosím, aby si děti donesly všechny sešity a školní pomůcky podle rozvrhu.
 • Zkontrolujte pomůcky do školy, popř. dokupte (ostrouhané pastelky, tužky, pera, lepidla, nůžky).

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

Back To Top