Týdenní plán od 19. 10. do 23. 10 2020

Český jazyk

 • Předložky s, z
 • Slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • Popis činnosti

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Slovní úlohy
 • Násobení 2, 3, 4 cif. činitelem
 • Dělení
 • Ge : trojúhelníky

Vlastivěda

 • Z českých dějin

Přírodověda

 • Člověk a přírodní zdroje

Informatika

 • Popis činnosti

Pracovní činnosti

 • Popis činnosti

Výtvarná výchova

 • Popis činnosti

Hudební výchova

 • Popis činnosti

Tělesná výchova

 • Popis činnosti

Doplňující informace pro rodiče

matematika český jazyk
procvičování předpony s, z
Back To Top