Týdenní plán od 19. 10. do 23. 10. 2015

Český jazyk

 • Dělení slov na slabiky, dělení slabik na hlásky
 • Dělení slov na konci řádku
 • Slova nadřazená, podřazená a souřadná

Čtení

 • Recitace, veršované pohádky, čtení po rolích
 • Dramatizace

Psaní

 • Opis, přepis bez chyb
 • Diktát slov a krátkých vět

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 20, slovní úlohy
 • Geometrie – křivá a rovná čára, seznámení s bodem
 • Měření hmotnosti, jednotky délky, objemu a váhy

Prvouka

 • Hlavní znaky savců a ptáků
 • Rybník – ekosystém
 • Podzimní vycházka

Pracovní vyučování

 • Halloweenská dekorace

Výtvarná výchova

 • Dokončení dekorace

Hudební výchova

 • Písně s pohybem
 • Houslový klíč a hudební abeceda
 • Písnička z pohádky

Tělesná výchova

 • Průpravná cvičení s náčiním
 • Překážková dráha

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu 21. 10. půjdeme na podzimní vycházku (pokud nebude pršet)
 2. Informaci upřesním v úterý na El-ce 
 3. Na úterý 27. 10. se připravuje pro děti pochod strašidel do parku Pod lipami
 4. Informuju Vás v předstihu kvůli zhotovení masek a kostýmů
 5. Bližší informace budou opět včas na El-ce

Irena Santariusová, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva:

MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK PRVOUKA
Počítej na rychlost Rozklad vět Opakování – podzim
Procvičuj +,- do 20 Rozklad slov Test – podzim
Pro chytré hlavičky Rozklad slabik  
Čára – bod Rozděl slovo na konci řádku  

Text

Back To Top